Uusasiakashankinta

Mitä ulkoistetun uusasiakashankinnan kautta saavutetaan?

  • Vapau­tam­me myyy­jien­ne resurs­se­ja pros­pek­toin­nis­ta ja uusien asiak­kai­den tavoit­te­lus­ta var­si­nai­seen kaupantekoon
  • Mak­si­moim­me poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tapaa­mi­sen tulevaisuudessa
  • Poh­jus­tam­me tule­via tapaa­mi­sia ja kauppoja
  • Teem­me pal­ve­luis­tan­ne puhee­nai­heen markkinoilla
  • Kerääm­me arvo­kas­ta tie­toa markkinoilta

Näin prosessimme ja yhteistyömme etenee

Yhteistyöpotentiaalin arviointi

Uusasiakashankinnan työpaja ja soittotarinan rakentaminen

Yhdessä määritelty kokeilujakso

Kuukausittain kehittyvä jatkuva palvelu

Miksi Oval Company?

Säästämme myyjienne aikaa

 

Uus­asia­kas­han­kin­ta­pal­ve­lum­me avul­la myy­jä pää­see kes­kit­ty­mään myyn­ti­ti­lan­tees­sa juu­ri sii­hen, mitä hän par­hai­ten tai­taa – myy­mi­seen. Me hoi­dam­me alku­pään, pros­pek­toin­nin ja asia­kas­ta­paa­mis­ten sopimisen.

Me teem­me tulok­sia, emme työ­tun­te­ja. Integroi­dum­me vai­vat­ta ja luot­ta­muk­sel­la osak­si tei­tä, ja edus­tam­me yri­tys­tän­ne brän­dioh­jeis­tuk­sen mukaisesti.

Uusasiakashankintaa kokemuksella

 
Oval Com­pa­nyl­la on yli kym­me­nen vuo­den oma­koh­tai­nen koke­mus puhe­lin­työs­ken­te­lys­tä. Olem­me kon­sep­toi­neet laa­duk­kaan uus­asia­kas­han­kin­nan pro­ses­sin, jos­sa pai­no­tam­me syvä­luo­taa­vaa, sys­te­maat­tis­ta poh­ja­työ­tä. Koh­den­nam­me resurs­sim­me juu­ri oikei­siin hen­ki­löi­hin ja olem­me pää­mie­hem­me edus­ta­ja­na aina oikeas­sa pai­kas­sa oike­aan aikaan.

Maksatte vain tuloksista

 

Luom­me pää­mie­hil­lem­me myyn­ti­mah­dol­li­suuk­sia tulos­palk­kio­mal­lil­la, joten asiak­kaa­nam­me ette mak­sa tyhjästä.

Täh­tääm­me aina ylös­päin, joten mei­tä kan­nat­taa haas­taa ja har­ki­ta tilan­tees­sa, jos­sa tavoi­tel­laan yri­tys­ten ylin­tä joh­toa. Kon­sep­tim­me on hap­po­tes­tat­tu ja kehi­tet­ty eri­tyi­ses­ti kes­ki­suur­ten ja suur­ten yri­tys­ten läpi­käyn­tiin ja myyn­ti­mah­dol­li­suuk­sien jalostamiseen.


Kokemuksia tyytyväisiltä asiakkailtamme

Lexia Attorneys

“Koke­muk­se­ni on, että Oval Com­pa­ny panos­taa teke­mi­sis­sään laa­tuun ja he ovat lah­jak­kai­ta työs­sään. Arvos­tan huip­pu­tu­lok­sien lisäk­si eri­tyi­ses­ti hei­dän oma-aloit­tei­suut­tan­sa, ideoin­tia yhteis­työn kehit­tä­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­tia mei­hin päin. Suo­sit­te­len hei­dän pal­ve­lui­taan mie­lel­lään muillekin.”

Jukka Jaakkola, CCO
Lexia Attorneys 

Merius

“En oikein usko­nut, että kukaan yri­tyk­sem­me ulko­puo­lel­ta pys­tyi­si sopi­maan meil­le laa­duk­kai­ta asia­kas­ta­paa­mi­sia. Pää­tim­me kui­ten­kin kokeil­la ja kokei­lu on kan­nat­ta­nut. Oval Com­pa­ny on onnis­tu­nut yli odo­tus­ten ja saa­nut mei­dät vakuut­tu­neek­si osaa­mi­ses­taan ja asenteestaan.”

Toni Uunila, COO
Merius Oy

Visionbay Solutions

“Olem­me saa­neet hyviä tulok­sia aikaan muun muas­sa pit­kä­ai­kai­sen yhteis­työn ansios­ta, joka on mah­dol­lis­ta­nut subs­tans­sio­saa­mi­sen kehit­ty­mi­sen sekä myyn­ti­pro­ses­sin jat­ku­van kehittämisen.”

Lauri Vornanen,
Visionbay Solutions Oy

Admicom

“Olem­me löy­tä­neet Oval Com­pa­nys­ta ammat­ti­mai­sen ja sitou­tu­neen asia­kas­han­kin­nan kump­pa­nin. Yhteis­työ on anta­nut myy­jil­lem­me jo pitk­kän osaa­vaa, voi­maan­nut­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä val­men­nus­ta puhe­lin­työs­ken­te­lyn ja myyn­nin alku­pään asioihin.”

Tuomas Numminen,
Admicom Oyj

Aloitetaanko yhteistyö?

Ota yhteyt­tä tai jätä meil­le yhteydenottopyyntö!