Oval Company

Luotamme B2B-myynnissä henkilökohtaisuuteen ja kovaan työhön

Oval Company tuottaa korkeaa arvonlisää B2B-myyntiin

Oval Com­pa­ny on luo­tet­ta­va kump­pa­nin­ne B2B-myyn­nis­sä – tuo­tam­me lisä­ar­voa kaik­kiin myyn­nin elin­kaa­ren vaiheisiin.

Tun­nem­me myyn­nin pul­lon­kau­lat jo kym­me­nien vuo­sien koke­muk­sel­la ja tar­joam­me hap­po­tes­ta­tut rat­kai­sut nii­den voit­ta­mi­sek­si. Vah­vuu­tem­me alan rau­tai­se­na toi­mi­ja­na on vah­va mark­ki­na­tun­te­mus ja oma­koh­tai­nen pit­kä kokemus.

merkityksellisyys

Merkityksellisyyttä ja energisyyttä B2B-myyntiin

Haluam­me tuo­da myyn­nin saral­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä sisäl­töä, joka on koh­den­net­tua, hen­ki­lö­koh­tais­ta ja ener­gis­tä. Tar­joam­me vai­vat­to­mas­ti yri­tyk­seen­ne integroi­tu­vaa toi­min­ta­mal­lia niin uus­asia­kas­han­kin­taan kuin ulkois­tet­tuun myyntiin.

Olem­me kou­lut­ta­neet ja spar­ran­neet vuo­des­ta 2008 alkaen eri­tyi­ses­ti myyn­nin alku­pään puhe­lin­työs­ken­te­lyä. Tun­nem­me puhe­lin­työn haas­teet ja ongel­ma­koh­dat, näin pys­tym­me tar­joa­maan käy­tän­nön rat­kai­su­ja vuo­ro­vai­kut­tei­seen, asia­kas­läh­töi­seen puhelintyöskentelyyn.

Kaikki toimintamme perustuu laatuun ja systemaattisuuteen 

Jokai­sen osto­po­lun vai­heen läh­tö­koh­ta­na on tulok­sel­li­nen brän­di­te­ko – huo­mioim­me pää­mie­hem­me arvo­maa­il­man jokai­ses­sa koh­taa­mis­pis­tees­sä. Vaik­ka mää­räl­li­ses­ti puhu­taan­kin tuhan­sis­ta yhtey­de­no­tois­ta, on kon­tak­toin­ti aina laa­du­kas­ta, arvo­kas­ta ja yksilöllistä.

Toi­min­taam­me värit­tää vah­vas­ti sys­te­maat­ti­suus nyky­het­kes­sä ja saman­ai­kai­ses­ti haem­me toi­min­ta­mal­liim­me jat­ku­vas­ti uusia ulot­tu­vuuk­sia kat­so­mal­la enna­koi­den tulevaisuuteen.

Tehdään yhdessä tavoitteistanne totta

Miksi Oval Company? 

  • Teem­me poh­ja­työn huolella
  • Toi­mim­me tuloslähtöisesti
  • Olem­me yrit­tä­jä­ve­toi­nen toimija
  • Pis­täm­me itsem­me 100 % likoon
  • Ymmär­räm­me koh­de­ryh­mä­ajat­te­lun ja täh­tääm­me yri­tyk­sen ylim­pään johtoon
  • Jaam­me pal­jon yhdes­sä - eri­tyi­ses­ti riskit
  • Vakuut­ta­vat referenssit

Ulkois­tet­tu myyn­ti on mata­la­ris­ki­nen vaih­toeh­to myyn­nin kas­vat­ta­mi­sel­le. Ota yhteyt­tä, niin lai­te­taan yri­tyk­se­si myyn­ti kukoistamaan!

Meistä saat energisen ja helpon kumppanin yrityksesi B2B-myyntiin.

Palvelumme

Uusasiakashankinta

Myynnin ulkoistus

Myynnin koulutus