Kokemus on paras opettaja

Mitä asiakkaamme meistä kertovat?

Oval on myyn­tim­me puut­tu­va palanen

Kuu­lim­me Ova­lis­ta suo­si­tus­ten kaut­ta ja pää­tim­me pilo­toi­da yhteistyötä.


Halusim­me ulkois­taa tapaa­mis­ten sopi­mi­sen ja kai­pa­sim­me kump­pa­nia, jol­la on näke­mys­tä sekä koke­mus­ta teh­dä laa­du­kas­ta ensi­kon­tak­toin­tia haas­ta­vaan kohderyhmään.


Oval sai heti kiin­ni tar­peis­tam­me ja toi­mia­las­tam­me, ja yhteis­työ on ollut suju­vaa ja mikä tär­kein­tä, myös tuloksellista.


Meil­le laa­tu on tär­keäm­pää kuin mää­rä ja Oval ei ole sopi­nut yhtä­kään tapaa­mis­ta siten, että asiam­me ei ole aidos­ti asiak­kaal­le ajan­koh­tai­nen. Myyn­ti­ta­paa­mi­siin on aina kiva men­nä ja täs­sä aut­taa myös Ova­lin teke­mät tar­kat muis­tiin­pa­not, jois­ta pitää antaa erityiskehut.


Ova­lin teke­mi­ses­tä pais­taa kova ammat­ti­tai­to. Ei lii­ko­ja lupauk­sia, ei tur­hia puhei­ta, vaan teko­ja ja näyt­tö­jä. Kai­vat­tua näke­mys­tä on saa­tu myös: Oval tun­tee yri­tys­ken­tän ja koh­de­ryh­mäm­me hyvin.


Yhteis­työn pilot­ti­jak­so on nyt ohi ja tulok­set ovat yllät­tä­neet mei­dät täy­sin. Oval on myyn­tim­me puut­tu­va pala­nen ja yhteis­työn arvo näkyy suo­raan myyntituloksissamme.

Ehdot­to­mas­ti jatkoon!

 

Toni Heinonen

Myyn­ti­pääl­lik­kö

NSF Oy

“Yri­tyk­se­si tie­don­kä­sit­te­lyn stra­te­gi­nen kumppani.”

Kas­vuun täh­tää­vä kump­pa­nuus kuvaa yhteistyötä 

Oval Com­pa­nyn pal­ve­lu ja työn tulok­set, todel­la ylit­ti­vät kaik­ki odo­tuk­set. Koen kysees­sä ole­van enem­män  kuin vain osto­pal­ve­lus­ta tai ulkois­tuk­ses­ta, kas­vuun täh­tää­vä kump­pa­nuus kuvaa yhteis­työ­tä paremmin.

 

Sakari Viitanen

CSO & CDO, myyn­ti-ja kehitysjohtaja

One1 Oy


“Oival­ta­via ener­gia­rat­kai­su­ja kiin­teis­töil­le ja teollisuuteen.”

Mui­ta­kin on kokeil­tu, mut­ta petytty 

 

Ova­lin kans­sa jo useam­pi vuo­si lois­ta­vaa yhteis­työ­tä; ymmär­rys lii­ke­toi­min­taam­me ja omis­tau­tu­mi­nen vail­la ver­taa; kuin oli­si oma myyn­ti­tii­mi! Suo­sit­te­len voimakkaasti.

 

Petteri Salokangas

Sales Direc­tor

Law­der Oy

“Laki- ja hal­lin­to­pal­ve­lui­ta pykä­lää fiksummin.”

Inves­toin­ti asia­kas­ta­paa­mis­ten sopi­mi­seen on mak­sa­nut itsen­sä takai­sin arviol­ta 10-kertaisesti! 

Educo Val­men­nus­ta­lo on joh­ta­mi­sen osaa­ja, kehit­tä­jä ja vai­kut­ta­ja, joka aut­taa asiak­kai­taan saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa parem­man joh­ta­mi­sen avulla.


Educon pal­ve­lut poh­jau­tu­vat tut­kit­tuun tie­toon ja sopi­vat par­hai­ten yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat teh­dä joh­ta­mi­ses­ta aidon kil­pai­lue­dun.

Myyn­nin onnis­tu­mi­sek­si Educol­le on tär­ke­ää tavoit­taa juu­ri oikeat hen­ki­löt koh­de­ryh­mäs­tään ja tähän he ovat otta­neet avuk­si Oval Com­pa­nyn uus­asia­kas­han­kin­ta­pal­ve­lun. Pal­ve­lun ansios­ta Educon myyn­ti­tii­mi­läi­set voi­vat kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti asia­kas­ta­paa­mi­sin, kun kalen­te­reis­sa odot­taa val­mii­na laa­duk­kai­ta sekä kau­pal­li­ses­ti poten­ti­aa­li­sia asiakaskohtaamisia. 

Tapaa­mi­sia on onnis­tut­tu sopi­maan tavoi­te­mää­rä viik­ko toi­sen­sa jäl­keen, vaik­ka koh­de­ryh­mä­mark­ki­na on haas­teel­li­nen ja kil­pail­tu. Myyn­nin osit­tai­nen ulkois­ta­mi­nen on ollut Educol­le kan­nat­ta­vaa ja inves­toin­ti pal­ve­luun mak­sa­nut itsen­sä takai­sin arviol­ta 10-ker­tai­ses­ti.

Educon myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Samu­li Rönk­kö­nen ker­too yhteis­työs­tä:

”Myyn­nin kump­pa­nis­sa meil­le on tär­ke­ää, että ase­te­tut tavoit­teet toteu­tu­vat ja saam­me tapaa­mi­siin meil­le tär­keät ja oikeat ihmi­set. Yhtä lail­la tär­ke­ää on sekin, että yhteis­työ­kump­pa­nim­me kuu­los­taa meil­tä, omak­suu mei­dän tapam­me toi­mia ja, että yhteis­työ on suju­vaa ja muka­vaa.

Ova­li­lais­ten kans­sa tämä kaik­ki on onnis­tu­nut, heil­lä on kyky, heil­lä on työ­ka­lut, heil­lä on ymmär­rys­tä ja heil­lä on hyvät myy­jät. He ovat myös jär­jes­tel­mäl­li­siä ja tulos­ha­kui­sia, kuten mekin.


Olen todel­la tyy­ty­väi­nen tulok­siin, tapaa­mi­set ovat laa­duk­kai­ta ja aset­ta­mam­me tavoit­teet ovat jopa ylit­ty­neet. Lisäk­si Ova­li­lais­ten kans­sa on help­po ja muka­va työskennellä.” 

uusasiakashankinta Oval

Samuli Rönkkönen

Direc­tor, Sales & Marketing

Educo Val­men­nus­ta­lo Oy

Pää­tim­me käyt­tää Oval Com­pa­nyn B2B-myyn­nin kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua, kos­ka he tun­si­vat jo toi­min­tam­me, koh­de­ryh­mäm­me ja tie­si­vät arjen haasteista. 

Myyn­ti­put­ket koi­li­seen, IsoS­kills Oy:n Busi­ness Deve­lop­ment Direc­tor Jaa­na Vää­nä­nen ker­too yhteis­työn syve­ne­mi­ses­tä Oval Com­pa­nyn kanssa

“Olem­me käyt­tä­neet Oval Com­pa­nyn uus­asia­kas­han­kin­nan pal­ve­lui­ta jo yli vuo­den ajan ja olem­me olleet todel­la tyy­ty­väi­siä tuloksiin.

Toi­min­tam­me on kas­va­nut Oval Com­pa­nyn avus­tuk­sel­la ja asia­kas­mää­rien kas­vaes­sa tun­nis­tim­me, että myyn­nis­säm­me, myyn­ti­pro­ses­sis­sam­me on muu­ta­mia pul­lon­kau­lo­ja, joi­hin kai­pa­sim­me ulko­puo­lis­ta näke­mys­tä, raik­kai­ta ideoi­ta.
Yhdes­sä Oval Com­pa­nyn kans­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä sään­nöl­li­sis­sä viik­ko­pa­la­ve­reis­sam­me saim­me usei­ta näkö­kul­mia ja ideoi­ta myyn­nin kehit­tä­mi­seen Oval Com­pa­nyl­ta. Kas­vu­yri­tyk­sen arjes­sa asiat mones­ti kui­ten­kin kasaan­tu­vat ja tun­nis­tim­me, että on pysäh­dyt­tä­vä het­kek­si ja mie­tit­tä­vä asioi­ta rauhassa.

Pää­tim­me käyt­tää Oval Com­pa­nyn B2B-myyn­nin kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua, kos­ka he tun­si­vat jo toi­min­tam­me, koh­de­ryh­mäm­me ja tie­si­vät arjen haas­teis­ta. Oval Com­pa­ny osoit­ti työl­lään vank­kaa ammat­ti­tai­toa, tie­toon, ymmär­ryk­seen ja pit­kään koke­muk­seen nojau­tu­via tuloksia.

Pyy­sim­me Oval Com­pa­nyn näke­mys­tä muu­ta­maan eri asia­kas­ti­lan­tee­seen, miten pää­si­sim­me ete­ne­mään kun­kin asiak­kaan kans­sa mie­len­kiin­toi­sis­sa, mut­ta haas­teel­li­sis­sa asiakascaseissa.

Saim­me lop­pu­tu­lok­se­na sel­keät suun­ta­vii­vat, myyn­ti­suun­ni­tel­mat ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set, joi­den mukaan pys­tym­me ete­ne­mään. Lop­pu­tu­lok­se­na, osaam­me nyt myös itse parem­min arvioi­ma ja reflek­toi­da omaa myyntiprosessiamme.

Hin­ta-laa­tu suh­teel­taan Oval Com­pa­nyn kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu on lois­ta­va ja suo­sit­te­lem­me sitä esi­mer­kik­si tilan­tee­seen, jos­sa asia­kas­ta­paa­mi­set, asia­kas­ca­set hii­pu­vat tai eivät muu­ten jos­tain syys­tä etene.”

 

Jaana Väänänen

Busi­ness Deve­lop­ment & Sourcing Direc­tor
IsoS­kills Oy

Oval Com­pa­ny tuli mukaan Suo­men myyn­tim­me vauh­dit­ta­mi­seen - ja tulok­set ovat olleet huikeita!

Oval Com­pa­ny tuli mukaan Suo­men myyn­tim­me vauh­dit­ta­mi­seen - ja tulok­set ovat olleet huikeita!

Yhteis­työ on suju­vaa ja luot­ta­mus kova. 

Suo­sit­te­len lämpimästi.

Tomi Hilvo

Tomi Hilvo

Glo­bal Sales Director

Hows­pace Oy

    

Pää­tös B2B-myyn­tim­me ulkois­ta­mi­ses­ta Oval Com­pa­nyl­le on osoit­tau­tu­nut oikeaksi!

Pää­tös B2B-myyn­tim­me ulkois­ta­mi­ses­ta Oval Com­pa­nyl­le on osoit­tau­tu­nut oikeak­si. Oval Com­pa­ny on teh­nyt val­ta­van arvo­kas­ta työ­tä kai­kis­sa myyn­nin vai­heis­sa aina syväl­li­ses­tä val­mis­tau­tu­mi­ses­ta, pereh­ty­mi­ses­tä, asia­kas­ta­paa­mis­ten läpi­vien­tiin, tar­jouk­sien tekoon ja edel­leen kaup­po­jen päät­tä­mi­seen, asiak­kai­den pal­ve­le­mi­seen saakka.

Tuot­tei­dem­me tie­toi­suu­den- ja tun­net­tuu­den lisää­mi­nen oikeas­sa koh­de­ryh­mäs­sä on meil­le tär­ke­ää. Yhteis­työs­sä panos­tam­me poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den val­loit­ta­mi­seen hen­ki­lö­koh­tai­sel­la myyn­ti­työl­lä ja täs­sä Oval Com­pa­ny on todel­la näyt­tä­nyt osaamisensa.

Koko­nai­suut­ta arvioi­den, yhteis­työ ja yhtei­nen pro­ses­si on raken­net­tu hyvin ja kes­kus­te­lu­yh­teys Ova­lin innok­kaa­seen tii­min toi­mii hie­nos­ti. Lisäk­si yhteis­työ­tä kehi­te­tään koko ajan sys­te­maat­ti­ses­ti, pit­kä­jän­tei­ses­ti ja kat­ta­va rapor­toin­ti hel­pot­taa mit­taa­mis­ta, tie­dol­la johtamista. 

Yhteis­työm­me jat­kuu jat­ku­va­na palveluna!

Myynnin ulkoistus Roberts

Siv
Böhling

Vice Pre­si­dent

Oy Roberts Ab

Oval Com­pa­ny on tuke­nut voi­ma­kas­ta kas­vuam­me myyn­ti­pon­nis­te­lu­jen alku­pääs­sä aut­ta­mal­la mei­tä asia­kas­ta­paa­mis­ten sopimisessa.

Uus­asia­kas­han­kin­taa Pro:sti ja rennosti.

Oval Com­pa­ny on tuke­nut voi­ma­kas­ta kas­vuam­me myyn­ti­pon­nis­te­lu­jen alku­pääs­sä aut­ta­mal­la mei­tä asia­kas­ta­paa­mis­ten sopi­mi­ses­sa ja pros­pek­toin­nis­sa. Oval Com­pa­nys­ta on tul­lut yhteis­työm­me ede­tes­sä kuin osa mei­tä. He ovat pys­ty­neet nopeas­ti omak­su­maan asian­ajoa­laa ravis­te­le­vat pal­ve­lu­mal­lim­me ja osan­neet todel­la hie­nos­ti vies­tiä nii­den arvon­li­sän tär­keil­le asia­kas­po­ten­ti­aa­leil­lem­me. Ova­lin sopi­mis­sa tapaa­mi­sis­sa huo­maa, että asiak­kail­le on jää­nyt Ova­lin työs­tä hyvä fiilis.

Koke­muk­se­ni on, että Oval Com­pa­ny panos­taa teke­mi­sis­sään laa­tuun ja he ovat lah­jak­kai­ta työs­sään. Arvos­tan huip­pu­tu­lok­sien lisäk­si eri­tyi­ses­ti hei­dän oma-aloit­tei­suut­tan­sa, ideoin­tia yhteis­työn kehit­tä­mi­seen ja kom­mu­ni­koin­tia mei­hin päin. Suo­sit­te­len hei­dän pal­ve­lui­taan mie­lel­lään muillekin.

Jukka Jaakkola

Chief Com­mercial Officer
Lexia Attor­neys

Yhteis­työl­lä on saa­tu jär­jes­tet­tyä laa­duk­kai­ta tapaamisia.

Yhteis­työ Oval Com­pa­nyn kans­sa on suju­nut erin­omai­sen hyvin. Kon­sep­ti, joka sisäl­tää hyvän alku­kar­toi­tuk­sen, yhtey­den­pi­don ja ajan­ta­sai­sen kom­mu­ni­kaa­tion toi­mii. Olem­me koko ajan kar­tal­la sii­tä, mis­sä men­nään asia­kas­ta­paa­mis­ten suh­teen. Rapor­toin­ti ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen toi­mii myös hyvin. Tapaa­mi­sia on saa­tu varat­tua juu­ri mei­dän toi­vo­mil­lem­me asiak­kail­le ja olem­me saa­neet myös proak­tii­vis­ta kon­sul­toin­tia mah­dol­li­sis­ta uusis­ta asiak­kais­ta. Erit­täin kil­pail­lus­sa IT alas­sa Oval Com­pa­ny on pär­jän­nyt mai­nios­ti asiak­kai­den kans­sa kes­kus­tel­les­sa ja boo­kaa­jat ovat sisäis­tä­neet yri­tyk­sem­me tar­jon­nan hyvin. Yhteis­työl­lä on saa­tu jär­jes­tet­tyä laa­duk­kai­ta tapaamisia.

Jaana Väänänen

Busi­ness Deve­lop­ment & Sourcing Direc­tor
IsoS­kills Oy

Olem­me käyt­tä­neet Oval Com­pa­nyn myyn­nin ulkois­tus­pal­ve­lua ja tulok­set ovat olleet mainioita!

Yhteis­työl­lä on teh­ty kaup­paa tasai­seen tahtiin

Olem­me käyt­tä­neet Oval Com­pa­nyn myyn­nin ulkois­tus­pal­ve­lua ja tulok­set ovat olleet mainioita.

Yhteis­työs­sä Oval hoi­taa koko myyn­ti­pro­ses­sin sovi­tuil­la osa alueil­la asiak­kai­den kon­tak­toin­nis­ta aina tar­jous ja sopi­mus­vai­hee­seen saakka.

Pal­ve­lu käyn­nis­tyi pilot­ti­jak­sol­la, jon­ka aika­na Oval Com­pa­ny näyt­ti kyn­ten­sä ja teki ensim­mäi­set kau­pat jo pian yhteis­työn käyn­nis­tä­mi­sen jälkeen.

Onnis­tu­neen pilo­tin jäl­keen oli luon­nol­lis­ta jat­kaa yhteis­työ­tä ja hom­ma toimii.

 On muka­va teh­dä yhteis­työ­tä Ova­lin kans­sa. He pitä­vät kiin­ni sovi­tuis­ta asiois­ta, teke­vät työ­tä tun­nol­li­ses­ti ja kom­mu­ni­koi­vat meil­le päin teke­mi­ses­tään aktiivisesti. 

 Jat­kam­me tätä yhteis­työ­tä oikein mie­lel­läm­me myös pit­käl­le tulevaisuuteen

 

Myynnin ulkoistus Citrus

Timo Sahakari

Myyn­ti­joh­ta­ja

Cit­rus Solu­tions Oy

Yhteis­työ Oval Com­pa­nyn kans­sa mah­dol­lis­taa, että käym­me dia­lo­gia ammat­ti­mai­ses­ti oikei­den päät­tä­jien kans­sa heti ensim­mäi­ses­tä kon­tak­tis­ta lähtien.

Yri­tyk­sem­me tar­jo­aa kas­vu­ha­kui­sil­le suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lua, jon­ka olen­nai­se­na osa­na on ammat­ti­mai­nen ja nopea hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu.

Kar­toi­tam­me yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia poten­ti­aa­lis­ten asia­kas­yri­tys­ten joh­to­ryh­män jäsen­ten kans­sa. Yhteis­työ Oval Com­pa­nyn kans­sa mah­dol­lis­taa, että käym­me dia­lo­gia ammat­ti­mai­ses­ti oikei­den päät­tä­jien kans­sa heti ensim­mäi­ses­tä kon­tak­tis­ta läh­tien ja pää­sem­me kes­kus­te­le­maan nii­hin pöy­tiin, jois­sa pää­tök­siä tehdään.

Olem­me saa­neet hyviä tulok­sia aikaan muun muas­sa pit­kä­ai­kai­sen yhteis­työn ansios­ta, joka on mah­dol­lis­ta­nut subs­tans­sio­saa­mi­sen kehit­ty­mi­sen sekä myyn­ti­pro­ses­sin jat­ku­van kehit­tä­mi­sen. Meil­le on jat­kos­sa­kin tär­ke­ää, niin omas­sa pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa kuin myyn­nis­sä, että meil­lä on huip­pu­te­ki­jät oikeis­sa roo­leis­sa – asia­kas­ar­voa tuottamassa.

Lauri Vornanen

Sales Direc­tor, Part­ner
Vision­bay Solu­tions Oy

Kun yri­tys on uusi ja tuo­te on uusi, on kaik­ki myyn­nin ja mark­ki­noin­nin varas­sa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Hyy­ti­nen ymmär­si tar­vit­se­van­sa apua ja valit­si kump­pa­nik­seen Oval Companyn. 

Mavul­laa Oy:n muka­na teke­mäs­sä tavoit­teis­ta totta

“Kek­si uusi juo­main­no­vaa­tio, rat­kai­se mil­joo­na asi­aa ennen kuin juo­mia on kon­kreet­ti­ses­ti val­mii­na, ja hoi­da sit­ten vie­lä myyn­ti. Mavul­laa Oy oli vuo­den 2023 alus­sa hoi­da myyn­ti -vai­hees­sa. Yri­tys oli inno­voi­nut uuden unii­kin vir­voi­tus­juo­man ja myyn­nil­le oli ase­tet­tu kovat tavoit­teet. Mavul­laa-juo­mat halut­tiin myyn­tiin kaup­poi­hin, kah­vi­loi­hin, tapah­tu­miin ja fes­ta­reil­le läpi Suomen.

Kun yri­tys on uusi ja tuo­te on uusi, on kaik­ki myyn­nin ja mark­ki­noin­nin varas­sa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Hyy­ti­nen ymmär­si tar­vit­se­van­sa apua ja valit­si kump­pa­nik­seen Oval Companyn.

–Tie­sin, että voin ostaa myyn­ni­nul­kois­tus­pal­ve­lua ja googlet­ta­mal­la löy­sin­kin vaih­toeh­to­ja. Otin muu­ta­maan yri­tyk­seen yhteyt­tä ja Oval Com­pa­nys­ta Panu vas­ta­si ensim­mäi­se­nä vies­tii­ni.Neu­vot­te­lu­jen jäl­keen kak­si hei­dän myy­jään­sä aloit­ti tiimissämme.

Koko myyn­tiä ei ollut tar­peel­lis­ta ulkois­taa, sil­lä myy­jiä löy­tyi omas­ta­kin takaa, mut­ta vah­vuu­teen tar­vit­tiin lisää teki­jöi­tä ja ammat­ti­tai­toa. Ennen aloi­tus­ta ase­tet­tiin tavoit­teet ja tulosennusteet.

Oval Com­pa­nyn myy­jien kyky sopeu­tua mei­dän tii­miim­me ja jous­ta­vuus muu­tok­sis­sa on teh­nyt vai­ku­tuk­sen. Ja onhan se nyt ihan eri toi­mia ammat­ti­myy­jien kans­sa, ket­kä ovat tot­tu­neet teke­mään myyn­tiä puhe­li­mes­sa, Jaak­ko toteaa.”

“Ennus­teet myyn­ti­tu­lok­sis­ta kuu­los­ti­vat hyvil­tä, ja ei minun aut­ta­nut muu­ta kuin uskoa ja toi­voa paras­ta, että ne saa­vu­te­taan, ja näin­hän sii­nä kävi. Hei­dän kak­si myy­jään­sä ovat teh­neet puo­let myyn­nis­täm­me tähän men­nes­sä. Tulok­set ovat tär­kei­tä, mut­ta lisäk­si he ovat myös tosi hyviä tyyp­pe­jä, help­po teh­dä töi­tä ja hyvin tul­laan toi­meen.
Oval Com­pa­nyl­la yrit­tä­jä Lau­ri Kan­nas ja lii­ke­toi­min­ta­pääl­lik­kö Panu Savan­der ovat erit­täin tyy­ty­väi­siä yhteistyöhön.

 Kon­sep­toi­mam­me myyn­nin ulkois­tus­pal­ve­lu osoit­ti täs­sä­kin tapauk­ses­sa toi­mi­vuu­ten­sa. Kah­den ammat­ti­myy­jäm­me vah­val­la työ­pa­nok­sel­la myyn­tien­nus­teis­ta teh­tiin tot­ta ja asia­kas­lu­paus lunastettiin.

Aloi­tus oli hie­no, kun ensim­mäi­ses­tä puhe­lus­ta syn­tyi kaup­pa ja onnis­tuim­me pitä­mään tason hyvä­nä. Kah­den kuu­kau­den ajal­ta hit rate oli 36 %.

Mavul­laa on hie­no ja uniik­ki tuo­te ja sen taka­na ammat­ti­tai­toi­set hen­ki­löt. Yhteis­työ on ollut antoi­saa ja olem­me myös itse oppi­neet uut­ta. Mikä paras­ta, kai­kin puo­lin hie­no ja onnis­tu­nut yhteis­työ jat­kuu edel­leen, iloit­se­vat Lau­ri ja Panu.”


P.S. Oulun mur­tees­ta tule­va sana Mavul­laa tar­koit­taa mau­kas­ta ja mah­ta­vaa. Mavul­laa-juo­mat edis­tä­vät muo­vi­ton­ta juh­li­mis­ta ja brän­din tavoit­tee­na on vähen­tää sosi­aa­lis­ta pai­net­ta, mikä liit­tyy alko­ho­lin juomiseen.

Tutus­tu lisää

Mavul­laa Oy 

Oval myyn­nin ulkoistus

myynnin ulkoistus Mavullaa

Jaakko Hyytinen

CEO

Mavul­laa Oy

Aivan ällis­tyt­tä­vän tulok­sel­lis­ta teke­mis­tä Ovalilta!

Aivan ällis­tyt­tä­vän tulok­sel­lis­ta teke­mis­tä Ovalilta! 

Paneu­tui­vat antau­muk­sel­la sii­hen mikä mei­dän busi­nek­sem­me on, omak­sui­vat sen mai­nios­ti ja kään­si­vät sen myyn­ti­ta­ri­nak­si, joka oikeas­ti tuot­taa juu­ri sitä mitä me toi­voim­me­kin: pal­jon kon­kreet­ti­sia lii­de­jä ihan oikei­den päät­tä­jä­ta­ho­jen kanssa.

Val­ta­van iso kii­tos Ova­lin mah­ta­val­le tiimille!

Niclas Lindgren

Foun­ding Part­ner, CEO and Busi­ness Arc­hi­tect
Rene­sans Con­sul­ting Oy

Yri­tyk­sem­me voi­mak­kaas­sa kas­vu­vai­hees­sa poh­dim­me, miten tehos­tai­sim­me enti­ses­tään uusasiakashankintaa.
Esiin nousi Oval Com­pa­nyn nimi ulko­puo­li­se­na pal­ve­lun tar­joa­ja­na. Itse en oikein usko­nut, että kukaan yri­tyk­sem­me ulko­puo­lel­ta pys­tyi­si sopi­maan meil­le laa­duk­kai­ta asia­kas­ta­paa­mi­sia. Pää­tim­me kui­ten­kin kokeil­la ja kokei­lu on kan­nat­ta­nut. Oval Com­pa­ny on onnis­tu­nut yli odo­tus­ten ja saa­nut mei­dät vakuut­tu­neek­si osaa­mi­ses­taan ja asen­tees­taan. He ovat sisäis­tä­neet yri­tyk­sem­me vies­tin asiak­kail­le ja pys­ty­neet häm­mäs­tyt­tä­viin tulok­siin lyhyes­sä ajas­sa. Oval Com­pa­nyl­la on vah­va teke­mi­sen mei­nin­ki. Suosittelen!

Toni Uunila

COO
Merius Oy

Olem­me löy­tä­neet Oval Com­pa­nys­ta ammat­ti­mai­sen ja sitou­tu­neen uus­asia­kas­han­kin­nan kump­pa­nin. Vah­va suositus!

Olem­me löy­tä­neet Oval Com­pa­nys­ta ammat­ti­mai­sen ja sitou­tu­neen uus­asia­kas­han­kin­nan kumppanin.

Yhteis­työ on anta­nut myy­jil­lem­me jo pit­kään osaa­vaa, voi­maan­nut­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä koulutusta/valmennusta puhe­lin­työs­ken­te­lyn ja myyn­nin alku­pään asioihin.

Oval Com­pa­ny tukee mei­tä myös asia­kas­kon­tak­toin­nis­sa, tär­kei­den asia­kas­ta­paa­mis­ten sopi­mi­ses­sa. Asia­kas­ko­ke­muk­sen ja saa­vu­tet­tu­jen tulok­sien lisäk­si, nos­tan hat­tua Ova­lin nopeal­le kyvyl­le oppia toimialaamme.

Vah­va suositus!

Tuomas Numminen

Myyn­ti­joh­ta­ja
Admicom Fin­land Oy

Kon­sep­tim­me ja pal­ve­lum­me asiak­kaal­le on täy­sin uuden­lai­nen, mut­ta Oval Com­pa­ny on nopeas­ti pys­ty­nyt omak­su­maan ja vies­ti­mään sel­keäs­ti sen hyödyt.

Oval Com­pa­ny vali­koi­tui kump­pa­nik­sem­me suo­si­tuk­sen perusteella.

Oval Com­pa­nyl­la on ollut mer­kit­tä­vä tuki­roo­li osa­na uus­asia­kas­han­kin­taam­me. Tulok­sien ohel­la olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä Oval Com­pa­nyn oma-aloit­tei­suu­teen ja yhtei­sen toi­min­ta­mal­lin kehit­tä­mi­seen. Kon­sep­tim­me ja pal­ve­lum­me asiak­kaal­le on täy­sin uuden­lai­nen, mut­ta Oval Com­pa­ny on nopeas­ti pys­ty­nyt omak­su­maan ja vies­ti­mään sel­keäs­ti sen hyödyt.

Nopean kas­vun jat­kues­sa, olem­me sääs­tä­neet myös pal­jon aikaa. Luo­tet­ta­van kump­pa­nin ansios­ta olem­me itse saa­neet kes­kit­tyä entis­tä enem­män asiak­kai­dem­me kuun­te­le­mi­seen ja pal­ve­le­mi­seen. Yhteis­työs­sä Oval Com­pa­nyn kans­sa star­te­giam­me yksi kivi­jal­ka toteu­tuu mai­nios­ti: kaik­kea ei tar­vit­se, eikä pidä teh­dä itse. Hyvää on help­po suositella!

Janne Kajala

Ent­repre­neur, Part­ner
Kulu­vaa­ka Oy

Roh­ke­nin ulkois­taa osan myyn­nis­täm­me Oval Com­pa­nyl­le. Yhteis­työs­sä Oval Com­pa­ny on sopi­nut-, käy­nyt kaik­ki ensim­mäi­set asia­kas­ta­paa­mi­set ja jalos­ta­nut näis­tä meil­le todel­li­set myyntimahdollisuudet.

En yksin­ker­tai­ses­ti osan­nut odot­taa, että joku yri­tyk­sem­me ulko­puo­lel­ta pys­tyi­si pal­ve­lui­tam­me myy­mään ja käy­mään näin hyviä, syväl­li­siä asia­kas­kes­kus­te­lu­ja. Voin suo­raan sanoa, että Oval Com­pa­ny on ylit­tä­nyt odo­tuk­se­ni kai­kil­la mit­ta­reil­la – jatkoon!

Raimo Seppänen

CEO
Pro­nor Cont­rol Oy

Meil­lä ALD Auto­mo­ti­vel­la työs­ken­nel­lään aktii­vi­ses­ti asia­kas­mah­dol­li­suuk­sis­ta käsin ja tähän tar­pee­seen Oval Com­pa­nyn tuot­ta­ma lisä­ar­vo realisoituu.

Pit­kä­ai­kai­nen yhteis­työ on hedel­mäl­lis­tä sen kai­kil­le osa­puo­lil­le. Kos­ka olem­me eri­tyi­sen ylpei­tä jokai­ses­ta pit­kän lin­jan kump­pa­nis­tam­me, haluam­me tänä per­jan­tai­na jakaa ALD Auto­mo­ti­ven koke­muk­sia yhtei­ses­tä matkastamme.

ALD Auto­mo­ti­ve on maa­il­man­laa­jui­ses­ti kol­man­nek­si suu­rin huol­to­lea­sing-pal­ve­lui­ta tuot­ta­va yri­tys, jon­ka auto­kan­ta kat­taa kaik­ki­aan yli mil­joo­na ajo­neu­voa. Käy­tän­nös­sä ALD:n poruk­ka pitää huol­ta sii­tä, että yri­ty­sau­toi­lu tapah­tuu mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti heil­le ulkois­ta­mi­sen ansiosta.

Yli 40 maas­sa toi­mi­va yri­tys kat­taa Suo­mes­sa noin 23 000 ajo­neu­voa – aika­moi­sen mää­rän! ALD Auto­mo­ti­ve onkin Suo­mes­sa alan­sa joh­ta­va yri­tys, jota suo­sit­te­lee 97 pro­sent­tia asiakkaista.

Meil­lä on ollut kun­nia olla yksi osa yri­tyk­sen menes­tys­ta­ri­naa Suo­mes­sa jo nel­jän vuo­den ajan.

Teemu Pitkänen

Sales Team Mana­ger
ALD Auto­mo­ti­ve Finland

Oval Com­pa­ny on teh­nyt val­ta­van arvo­kas­ta työ­tä tilan­tees­sa, jos­sa mei­dän on ollut vält­tä­mä­tön­tä saa­da leveä peit­to nopeas­ti markkinoille.

Valit­sim­me useam­man suo­si­tuk­sen saa­neen Oval Com­pa­nyn uus­asia­kas­han­kin­nan kumppaniksemme.

Oval Com­pa­ny on teh­nyt val­ta­van arvo­kas­ta työ­tä tilan­tees­sa, jos­sa mei­dän on ollut vält­tä­mä­tön­tä saa­da leveä peit­to nopeas­ti mark­ki­noil­le.
Pidäm­me eri­tyi­ses­ti Oval Com­pa­nyn sys­te­maat­ti­ses­ta työs­ken­te­ly­ta­vas­ta, nopeas­ta kyvys­tä oppia mei­dän agen­daa ja yhtey­den­pi­dos­ta mei­hin päin, Oval Com­pa­nyl­la on kor­kea kun­nian­hi­mo ja laa­tu­kri­tee­rit omal­le työlle.

Me olem­me pääs­seet tapaa­maan oikei­ta päät­tä­jiä ja naut­ti­maan tulok­sis­ta. Tämän yhteis­työn osal­ta olem­me pai­na­neet kaa­sua ja tulok­sien, oman koke­muk­sen valos­sa voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la hei­tä B2B myyn­nin alkupäähän.

Mikko Vuorio

Sales Direc­tor
Supe­ro­pe­ra­tor Oy

Saim­me päi­vi­tyk­sen uusis­ta Lin­ke­dIn-median tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja pal­jon uusia ideoi­ta tehos­ta­maan markkinointiamme.

Sofia Maunula

Mar­ke­ting Coor­di­na­tor
MORS Softwa­re Oy

Erin­omai­set tulok­set, jär­jes­tel­mäl­lis­tä teke­mis­tä ja muka­vaa yhteistyötä.

Lause tii­vis­tää hyvin koke­muk­se­ni Oval Com­pa­nyn uus­asia­kas­han­kin­nan palvelusta. 

Yhteis­työs­sä Oval Com­pa­ny on integroi­tu­nut syväl­li­ses­ti myyn­tiim­me ja pereh­ty­nyt pal­ve­lui­him­me sekä pro­ses­sei­him­me huolellisesti.

Oval Com­pa­ny taus­toit­taa, tut­kii, pros­pek­toi ja sopii laa­duk­kaat asia­kas­ta­paa­mi­set suo­raan myy­jiem­me kalentereihin. 

Kivi­jal­ka­na asia­kas-kon­tak­toin­nis­sa toi­mii Oval Com­pa­nyn kir­kas­ta­ma, data­ve­toi­ses­ti muun­tau­tu­va soit­to­ta­ri­na, jos­sa huo­mioi­daan kivas­ti myös Dyna­van brän­dioh­jeis­tus ja tär­keä asiakaskokemus.

Yhteis­työn ansios­ta voim­me ohja­ta oman myyn­tim­me aikaa var­si­nai­siin asia­kas-koh­taa­mi­siin, asia­kas­lu­paus­ten lunas­tuk­siin ja näin pal­vel­la entis­tä­kin paremmin.

Oval Com­pa­nyl­la on kor­kea kun­nian­hi­mo ja laa­tu­kri­tee­rit omal­le työl­le. Pidän myös hei­dän kom­mu­ni­koin­ti­tyy­lis­tän­sä mei­hin päin. 

Yhteis­työm­me jat­kuu kokei­lu­jak­son jäl­keen jat­ku­va­na palveluna.

 

 

Lenita Pihl-Salminen

Direc­tor Sales and Mar­ke­ting Busi­ness Area Voice

Dyna­va             (Oy Eni­ro Fin­land Ab)

Oletko sinä seuraava tyytyväinen asiakkaamme?