Myynnin ulkoistus

Myynnin ulkoistus kannattaa 

Uskom­me vah­vas­ti, että myyn­nin ulkois­ta­mi­nen tulee yleis­ty­mään. Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja tar­jo­ta asian­tun­te­vaa, hen­ki­lö­koh­tais­ta ja yri­tyk­seen integroi­tu­nut­ta myyn­tiä pää­mie­hem­me tun­net­ta­vuu­den ja resurs­sien lisää­mi­sek­si sekä tulok­sien parantamiseksi.

Myyn­nin ulkois­tus­pal­ve­lum­me tun­ne­taan tulok­sis­ta, kor­keas­ta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä ja ammat­ti­mai­ses­ta ottees­ta omaan työhömme.

Myynnin ulkoistaminen on riskien jakamista 

Kun yri­tyk­sel­lä on vaki­tui­nen myyn­ti­hen­ki­lös­tö, kiin­teät kulut juok­se­vat, vaik­kei tulos­ta syn­tyi­si­kään toi­vo­tus­ti. Palk­kiom­me perus­tuu tulok­siin, näin mei­tä on help­po aina­kin kokeil­la. Ulkois­ta­mal­la myyn­nin meil­le, jaam­me ris­kit kanssasi. 

Yritykseen integroitunutta myyntiä 

Oval Com­pa­nyn koke­muk­sel­la ja näke­myk­sel­lä pys­tym­me integroi­tu­maan asia­kas­yri­tyk­seem­me ja sen arvo­maa­il­maan vah­vas­ti. Meil­le on tär­ke­ää, että teem­me poh­ja­työn pil­kun­tar­kas­ti, jot­ta voim­me toi­mia pää­mie­hem­me edus­ta­ja­na. Tämä toki vaa­tii luot­ta­mus­ta puo­lin ja toi­sin, mut­ta se ansai­taan teoilla.

Toi­mim­me yri­tyk­sen­ne tuot­teen tai pal­ve­lun myy­ji­nä yhdes­sä sovi­tul­le asia­kas­kun­nal­le. Asiak­kaa­nam­me saat­te aina yri­tyk­seen­ne sopi­van, dedi­koi­dun myy­jän. Pal­ve­lum­me skaa­lau­tuu lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­ses­ti tar­pei­den­ne mukaan. Hyö­dyn­näm­me lisäk­si laa­jaa asiantuntijaverkostoamme.

Tär­ke­ää ei ole ainoas­taan se, kuin­ka brän­di­te­ko­ja teh­dään ken­täl­lä, vaan myös se, kuka brän­di­te­ko­ja tekee.

Osaa­vat teki­jäm­me ovat rau­tai­sia myyn­ti­työn ammat­ti­lai­sia, jot­ka kun­nioit­ta­vat kau­pan­käyn­nin kaik­kia osa­puo­lia. Heil­lä on sana hal­lus­saan sekä laa­ja näke­mys koko B2B-myyn­nin elinkaaresta.

Myös myynnin osittainen ulkoistus onnistuu 

Koko myyn­tiä ei ole pak­ko ulkois­taa. Osit­tai­nen­kin myyn­nin ulkois­ta­mi­nen voi tul­la kysee­seen esi­mer­kik­si tilan­tees­sa, jos­sa tar­vi­taan pikais­ta tai laa­jaa peit­toa tie­tyl­lä markkina-alueella.

Kump­pa­nuut­ta mei­dän kans­sam­me kan­nat­taa har­ki­ta myös esi­mer­kik­si toi­min­to­jen laa­jen­tues­sa ja kas­vaes­sa alu­eel­li­ses­ti sekä uusien tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den lan­see­raa­mi­sen olles­sa ajankohtaista.

Tarjoamme takuutuloksia urakkapalkalla 

Pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­tem­me sisäl­tää koko B2B-myyn­nin elin­kaa­ren aina suun­nit­te­lus­ta raportointiin.

Olemme helppo kumppani 

Kon­sep­tim­me mukaan yhteis­työ käyn­nis­tyy aina pilot­ti­jak­sol­la. Pilo­tin jäl­keen käym­me koke­muk­set ja tulok­set yhdes­sä läpi sekä kes­kus­te­lem­me jat­ko­toi­men­pi­teis­tä ja pro­jek­tin kan­nat­ta­vuu­des­ta molem­min puolin. 

Ulkoistetaanko myyntisi?

Anna meille mahdollisuus