Myynnin koulutus

oval-company-myynti-koulutus--

Draivia ja työkaluja puhelintyöskentelyyn sparrauksen avulla

Tar­joam­me asian­tun­ti­jao­saa­mis­tam­me myös mui­den käyt­töön jär­jes­tä­mäl­lä asiak­kail­lem­me laa­du­kas­ta ja asiak­kaan tar­peis­ta läh­töi­sin ole­vaa kou­lu­tus­ta puhe­lin­työn saral­la. Tah­to­ti­lam­me on omal­ta osal­tam­me olla teke­mäs­sä puhe­lin­työs­tä arvo­kas­ta ja ihmis­läh­töis­tä sekä tuo­da sitä teke­vil­le hen­ki­löil­le drai­via, uskoa ja roh­keut­ta omaan työskentelyyn.

Mei­dän voi­ma­va­ram­me on maa­il­man suu­rin media – ihminen.

Konseptoitua koulutusta käytännönläheisesti

Vai­kut­ta­vaa B2B-myyn­nin kou­lu­tus­ta ei voi teh­dä ilman käy­tän­nön koke­mus­ta alal­ta. Kou­lu­tuk­sem­me perus­tu­vat pit­kään, hen­ki­lö­koh­tai­seen koke­muk­seen sekä saa­vu­tet­tuun alan vah­vaan näke­myk­seen ja todis­tet­tui­hin huipputuloksiin!

Kehit­tä­mäm­me kou­lu­tus­kon­sep­ti on ainut­laa­tui­nen ja vir­ta­vii­vai­nen. Kou­lu­tus on käy­tän­nön­lä­hei­nen koko­nai­suus, jon­ka avul­la spar­raam­me B2B-myyn­nin alku­pään puhelintyöskentelyyn.

Oval Com­pa­nyn kou­lu­tuk­sen avul­la teki­jän­ne saa­vat kon­kreet­ti­sia apu­ja ja par­hai­ta käy­tän­tö­jä puhe­lin­työs­ken­te­lyn ihmeel­li­seen maailmaan.

Pys­tym­me raken­ta­maan kou­lu­tuk­sen tar­vit­taes­sa myös yri­tyk­sen yksi­löl­lis­ten tar­pei­den poh­jal­ta. Tar­joam­me esi­mer­kik­si hyvää palau­tet­ta saa­nut­ta 1to1-yksityissparrausta.

Koulutuksessa pureudutaan muun muassa seuraaviin teemoihin: 

  • Luot­ta­muk­sen syn­nyt­tä­mi­nen asiakkaaseen
  • Soit­to­ta­ri­nan kirkastus
  • Vai­kut­ta­va puhelintyö
  • Puhe­li­nää­nen mer­ki­tys ja kehittäminen
  • Roh­keu­den lisää­mi­nen uus­asia­kas­han­kin­taan à asen­ne ratkaisee
  • Tavoit­teel­li­suu­den lisääminen
  • Käy­tän­nön puhe­lin­työs­ken­te­ly - kää­ri­tään hihat ja soi­te­taan yhdessä

Koulutukselle tarvetta?

Meille voit ulkoistaa vaikka koko myynnin