Yhteinen menestys kulkee meillä aina henkilökohtaisen menestyksen edellä 

Arvomme ja palvelumme ydin

Pal­ve­lum­me ovat huo­lel­la tes­tat­tu­ja ja tark­kaan kon­sep­toi­tu­ja. Haluam­me olla ihmis­lä­hei­siä ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­viä. Toi­mim­me aidos­ti arvo­maa­il­mas­tam­me käsin. Yhtei­set arvom­me ovat mie­len­rau­ha, koh­te­liai­suus, yhdes­sä teke­mi­nen, into­hi­moi­nen lähes­ty­mi­nen ja vah­va halu yrittää.

Lupauksemme

O for originality

Koko­nais­ku­van vah­van ymmär­tä­mi­sen kaut­ta pys­tym­me huo­mioi­maan asia­kas­koh­tai­set, yksi­löl­li­set tar­peet sekä kehittämiskohteet.

Yksi­löl­li­syys on toi­min­tam­me tär­keim­piä kul­ma­ki­viä. Pal­ve­luis­sam­me koros­tuu hen­ki­lö­koh­tai­suus, ja asia­kas­yri­tyk­sem­me saa­kin meil­tä aina dedi­koi­dun yhteys­hen­ki­lön, joka toi­mii kol­le­ga­na yri­tyk­seen integroituneena.

V for value

Toi­min­tam­me kaik­kien osa-aluei­den pää­mää­rä­nä on kor­kean arvon­li­sän tuot­ta­mi­nen asiak­kail­lem­me. Mit­taam­me ja rapor­toim­me sään­nöl­li­ses­ti tuot­ta­maam­me arvoa, joka on läh­tö­koh­ta­na myös tulos­palk­kaus­mal­lis­sam­me. Pää­mie­hem­me mak­saa ainoas­taan laa­duk­kaas­ta työs­tä ja sen tuo­mis­ta tuloksista.

A for authority

Meil­lä jokai­sel­la on yli 10 vuo­den koke­mus omas­ta osaa­mi­sa­las­tam­me. Tätä mit­ta­vaa mää­rää tie­toa ja näke­mys­tä haluam­me jakaa mah­dol­lis­taak­sem­me alan toi­mi­joi­den onnis­tu­mis­ta­ri­nat. Kos­ka toi­min­tam­me on ihmis­läh­töis­tä, emme sane­le ohjei­ta menes­tyk­seen auto­ri­tää­ri­ses­ti, vaan avoi­mes­ti kuun­nel­len ja keskustellen.

Auk­to­ri­teet­tia­jat­te­luam­me värit­tää vah­vas­ti näke­mys sii­tä, että val­ta jakau­tuu kaik­kien osa­puol­ten kes­ken tasapuolisesti.

L for leverage

Lisä­ar­von tuot­ta­mi­nen toi­mii vipu­var­te­na koh­ti tuot­toi­sam­paa toi­min­taa. Kos­ka arvon tuot­ta­mi­nen on eli­neh­tom­me, on se samal­la myös voimanlähteemme.

Vipu­vart­ta käy­te­tään, kun tar­vi­taan suur­ta voi­maa - sen avul­la voi­daan siir­tää teo­rias­sa vaik­ka maa­pal­lo radaltaan.

Meistä saat energisen ja helpon kumppanin yrityksesi B2B-myyntiin.